Offer Letter

Mr. Royon Shaikh

Mr. Akshay Rajawat

Mr. Giasuddin Shaikh

Mr. Pawan Kumar

Mr. Babau Ram

Mr. Suresh Chandra

Mr. Rohit Kumar Yadav

Mr. Madhusudan Das

Mr. Deepak Chand

Mr. Deepak Singh

Mr. Mohit Chand

Mr. Samsher Singh

Mr. Vijay Singh Rawal

Mr. Ashish Bisht

Mr. Asan Karim Molla

Mr. Ekant Thakur

Mr. Manmohan Singh Bhandari

Mr. Narendra Singh

Mr. Pankaj Jhariya

Mr. Rakesh Kumar

Mr. SK Alaudin

Mr. Subhasish Karmakar

Mr. Vijay Sharma